Regulamin konkursu „Piąte urodziny Manny”

Regulamin konkursu „piąte urodziny manny” Organizowany przez Manna 68

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Manna Anna Orzech z siedzibą w Gniewowie, cystersów 31, NIP: 754 277 68 70.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram.

6. Konkurs trwa od 19 kwietnia 2023 do 7 maja 2023 roku.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 8 maja 2023 na platformie Facebook i Instagram.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: www.Facebook.dom/manna68gdansk oraz na portalu społecznościowym Instagram znajdującym się pod adresem: www.Instagram.com/manna68gdansk .

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu w trakcie trwania konkursu na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie zdjęcia, które zostało wykonane w restauracji Manna 68 (ul. Św Ducha 68, Gdańsk ). Autorem zdjęcia musi być osoba, która publikuje zdjęcie. Zdjęcie ma przedstawiać miłość, jaka uczestnik czuje do Manny. Zdjęcie musi być opublikowane jako publiczne. Opis zdjęcia musi zawierać treść: #niebowmannie . W poście musi być otamowany profil restauracji na Instagramie lub Facebooku.

10. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie. 

. 11. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. 

12. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez właścicielkę restauracji.

13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub Instagram.

14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

16. Nagrodą w konkursie są trzy zaproszenia do Manny o wartości 100zl (ważny do. 8 maja 2024).

17. Nagrodę można odebrać osobiście w restauracji lub możemy ją przesłać droga mailowa w formie elektronicznej.

 18. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 15 maja 2023. Po tym czasie Nagroda traci ważność.

19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook albo Instagram dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: manager@manna68.pl

24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku i Instagramie.

25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

26. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Manna Anna Orzech, ul. Cystersów 31, Gniewowo. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: manager@manna68.pl

27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku oraz Instagramie Manna68gdansk .

28. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.k

29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

30. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie: www.manna68.pl/regulamin-konkursu .

32. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.