Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MANNA 68

(dalej: „Regulamin”)

1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie nadane im poniżej:

 1. „Konsument” – Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osoba fizyczna mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 2. „Produkty” – produkty oferowane przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, w szczególności będą to napoje i gotowe dania;
 3. „Przedsiębiorca” – Usługobiorca niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;
 4. „Restauracja” – restauracja Manna 68 restauracja wegańska, mieszcząca się w Gdańsku przy ulicy Św. Ducha 68;
 5. „Sklep internetowy” – sklep mieszczący się pod adresem https://manna68.pl;
 6. „Usługobiorca” – Konsument albo Przedsiębiorca;
 7. „Usługodawca” – Anna Orzech, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Manna Anna Orzech, z głównym miejscem wykonywania działalności w Gniewowie przy ul. Cystersów 31 NIP 754 277 68 70;
 8. „Zamówienie” – zestaw produktów, które chce nabyć Usługobiorca.

2. Warunki techniczne

Jeżeli Usługobiorca chce za pomocą Sklepu internetowego złożyć Zamówienie, to powinien on spełnić następujące warunki techniczne:

 1. posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet;
 2. korzystać z przeglądarki internetowej;
 3. posiadać aktywne konto email;
 4. posiadać aktywny numer telefonu komórkowego;

 

3. Sposób złożenia Zamówienia

 1. Usługobiorca może złożyć Zamówienie przez Stronę internetową z wykorzystaniem zakładki „Zamów na wynos”.
 2. Usługobiorca może złożyć Zamówienie bez rejestracji lub za pomocą zarejestrowanego konta użytkownika.
 3. Usługobiorca wybiera Produkty i dodaje je do koszyka.
 4. W przypadku niektórych Produktów Usługobiorca ma możliwość spersonalizowania swojego Zamówienia.
 5. Minimalna wartość Zamówienia wynosi 30 zł.
 6. W momencie złożenia Zamówienia Usługobiorca powinien podać następujące dane:
 7. imię i nazwisko;
 8. adres dostawy;
 9. numer telefonu;
 10. adres e-mail.
 11. Przedsiębiorca w momencie składania Zamówienia poza danymi wskazanymi powyżej powinien podać nazwę działalności, adres działalności oraz NIP tj. dane konieczne do wystawienia faktury VAT.
 12. Usługobiorca może również uzupełnić opcjonalne uwagi do Zamówienia.
 13. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia przez Usługobiorcę przycisku Kupuję i płacę.
 14. Po złożeniu Zamówienia, Zamówienie jest przyjęte do realizacji.
 15. Usługodawca może potwierdzić fakt złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę za pomocą wiadomości SMS lub podczas rozmowy telefonicznej.
 16. W razie wybrania opcji płatności elektronicznych Zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Usługobiorcę poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu.
 17. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej Zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Usługobiorca zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie.
 18. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji Zamówienia przez Usługodawcę, Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową lub telefoniczną.
 19. Usługobiorca na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

4. Rejestracja konta na Stronie Internetowej

 1. Usługobiorca może założyć konto na Stronie internetowej.
 2. Założenie konta jest bezpłatne.
 3. W celu założenia konta, Usługobiorca:
 4. podaje dane, o których mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu;
 5. podaje hasło.
 6. Usługobiorca w każdym momencie może usunąć konto lub zażądać usunięcia jego konta przez Usługodawcę. Może to nastąpić w każdym czasie, bez podawania przyczyny, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia.

5. Płatności

 1. Za Zamówienie można zapłacić w następujący sposób:
 2. gotówką przy odbiorze Zamówienia od kuriera;
 3. przelewem za pośrednictwem systemu DotPay.
 4. W przypadku niezrealizowania Zamówienia, Usługobiorca otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej przez system DotPay.
 5. Zwrot płatności nastąpi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż:
 6. w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niezrealizowaniu Zamówienia, gdy płatność odbyła się za pośrednictwem systemu DotPay;
 7. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niezrealizowaniu Zamówienia, w razie płatności kartą płatniczą.

 

6. Sposób dostawy Zamówienia

Usługodawca umożliwia niżej wskazane sposoby realizacji Zamówienia:

 1. dowóz Zamówienia pod wskazany przez Usługobiorcę adres;
 2. odbiór osobisty Zamówienia w Restauracji.

7. Dostawa Zamówienia

 1. Dostawa Zamówienia realizowana jest bezpłatnie w odległości 10 kilometrów od Restauracji.
 2. Dostawa Zamówienia odbędzie się za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.
 3. Dostawa Zamówienia w miejsce dalsze niż wskazane w ust. 1 powyżej jest możliwe po indywidulanym ustaleniu. W tym celu można się skontaktować z Usługodawcą pod numerem telefonu 58 352 31 86.
 4. Czas realizacji Zamówienia, tj. od momentu złożenia Zamówienia do momentu dostawy Zamówienia pod wskazany adres, może wynieść do 5 godzin.

8. Regulamin wykorzystania voucherów

 1. Vouchery do restauracji Manna 68 („Vouchery”) mają wartości kwotowe.
 2. Vouchery mają określony termin ważności.
 3. Vouchery są jednorazowe.
 4. Vouchery mogą być wykorzystane w restauracji Manna 68 lub w sklepie internetowym.
 5. Vouchery obowiązują na wszystkie produkty.
 6. Vouchery są generowane indywidualnie, przypisane do osoby lub promocji i nie mogą być przedmiotem handlu.
 7. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.
 8. Vouchery przeznaczone do wykorzystania w restauracji należy przekazać obsłudze przy realizacji zakupu przed zamknięciem transakcji.
 9. Na Voucherach, które są przeznaczone do wykorzystania w sklepie internetowym jest umieszczony Kod Vouchera, który należy wprowadzić w Koszyku w polu „ Kod rabatowy / voucher”. Wartość Vouchera zostanie automatycznie odjęta od zamówienia.
 10. Kody Voucherów nie łączą się z kodami rabatowymi oraz innymi kodami voucherów. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego kodu na jedno zamówienie.
 11. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.
 12. Obsługa restauracji lub sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.
 13. Obsługa restauracji lub sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem.
 14. Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

9. Odstąpienie od umowy (Zamówienia)

 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, gdy:
 2. przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług w zakresie gastronomii, jeżeli w Zamówieniu określono dzień lub okres świadczenia usługi;
 3. przedmiotem Zamówienia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 4. W pozostałych przypadkach Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia.
 5. Informacja dotycząca prawa do odstąpienia od Zamówienia wraz z formularzem odstąpienia od Zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

10. Dane osobowe

Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Prywatności.

11. Odpowiedzialność za wady

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorców ograniczona jest do wartości Zamówienia.
 2. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorców z tytułu utraconych korzyści oraz szkód pośrednich.
 3. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.

 

12. Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji.
 2. Reklamację mogę być składane na adres Manna 68, ul. Św Ducha 68, 80-834 Gdańsk lub adres e-mail: restauracja małpa manna68 kropka pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie uznaje się za uznanie reklamacji.
 4. W celu ułatwienia realizacji reklamacji, reklamacja powinna zawierać:
 5. numer zamówienia;
 6. imię i nazwisko Usługobiorcy;
 7. nagłówek „reklamacja”;
 8. datę i przybliżony czas złożenia zamówienia
 9. szczegóły dotyczące reklamacji.
 10. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na papierze lub innym trwałym nośniku, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposób rozwiązywania sporów, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń.
 2. Konsument ma prawo do:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego w związku z zawarciem umowy z Usługodawcą;
 4. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 5. Konsument może uzyskać szczegółowe informacje o sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na stronie UOKIK pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/.
 6. Konsument może, w celu rozstrzygnięcia sporów z Usługodawcą, skorzystać z platformy ODR, która mieści się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

14. Kontakt z Usługodawcą

Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą:

 1. osobiście w Restauracji;
 2. pod numerem telefonu 58 352 31 86
 3. listownie pod adresem Manna 68, Św Ducha 68. 80-834 Gdańsk
 4. mailowo pod adresem restauracja małpa manna68 kropka pl

15. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 listopada 2018.
 2. Wszelkie spory, które powstaną na gruncie Regulaminu między Usługodawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Usługodawcę.
 3. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony. Jednak zmiany nie będą obowiązywać osoby, które wcześniej zawarły umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą.
 4. Regulamin znajduje się pod adresem manna68.pl/regulamin i każdy Usługobiorca w każdym momencie ma do niego wgląd.
 5. Usługodawca na prośbę Usługobiorcy udostępnia mu Regulamin w formie elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 

Załącznik nr 1

Informacja o odstąpieniu od Zamówienia

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dane kontaktowe znajdują się Regulaminie.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://manna68.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub na adres Restauracji niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

_________________, dnia _________________ roku

____________

____________

____________

____________

(dane konsumenta)

Anna Orzech,

 1. Cystersów 31

84-206 Gniewowo

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

Ja niżej podpisany informuję o moimi odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi ________________________________. Zamówienie zostało złożone w dniu _______________.

_________________________